Nieuws

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft te maken met financieel spannende tijden. In het voorjaar werd al duidelijk dat de gemeente € 10,5 miljoen moet bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders wil ook blijven investeren. Dat is eerder verwoord in het bestuursakkoord. Het college biedt de gemeenteraad nu het voorstel aan waarin ze haar aanpak presenteert. Een voorstel waardoor de gemeente financieel gezond én ook sociaal en zakelijk blijft.

Het moment om keuzes te maken, is er ook een geweest om onze eigen rol kritisch te bekijken. Datzelfde geldt voor die van externe partijen. Het raadsvoorstel is niet alleen het resultaat van financiële keuzes. Het is vooral ook een andere manier van denken. Er wordt aangesloten op de behoeften van inwoners. Die zijn leidend. Bestaande werkwijzen van zowel gemeente als organisaties en instellingen zijn hieraan ondergeschikt.

Sociaal, zakelijk en tussen de mensen

Er is niet te ontkomen aan maatregelen die het huidige voorzieningenpakket aantasten. Dat uit zich op bijna alle beleidsterreinen. De keuzes daarvoor heeft het college op een verantwoorde manier gemaakt. Alle keuzes zijn volgens drie uitgangspunten gemaakt: ‘sociaal’, ‘zakelijk’ en ‘tussen de mensen’.

Diverse ombuigingen vragen nog om een verdere uitwerking. De al lopende gesprekken met externe partners krijgen daarom een vervolg. Hiervoor is ook gelegenheid, omdat veel van de voorgestelde bezuinigingen in fases of later worden doorgevoerd.

Aan de slag

De voorstellen voor nieuw beleid zijn gemaakt in relatie tot de ombuigingen en de drie uitgangspunten. In sommige gevallen heeft dit geleid tot aanpassingen. Er blijft wel voldoende financiële ruimte om veel van de in het bestuursakkoord opgenomen plannen uit te voeren. Daarmee kan het college haar ambities de komende jaren waarmaken.

Inspreken

Op een speciale inspreekavond kunt u uw mening over de begroting en ombuigingen aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dat kan woensdagavond (14 oktober) om 19.30 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dan moet u zich van tevoren aanmelden. Dit kan tot 13 oktober 19.30 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: y.vanos@s-hertogenbosch.nl.