Nieuws

In ’s-Hertogenbosch komen op drie locaties tijdelijke woningen. Woningcorporatie
Zayaz gaat 32 woningen op De Groote Vliet (Rosmalen) en 32 woningen in Empel
(bedrijventerrein Empel-Zuid) bouwen. BrabantWonen plaatst 36 tijdelijke woningen
aan de Bruistensingel, tegenover transferium De Vliert.

Beschikbaarheid sociale huurwoningen

De druk op de sociale woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is groot. Door verschillende
ontwikkelingen voorzien gemeente, woningcorporaties en het SHP (Stedelijk
Huurdersplatform) dat die druk de komende jaren alleen maar toeneemt. Eerder maakten de
partijen hierover al afspraken om de komende jaren samen te werken aan de
beschikbaarheid van sociale huurwoningen in ’s-Hertogenbosch. De bouw van de tijdelijke
woningen is één van die afspraken, terug te vinden in het Sociaal Woonakkoord.

Eén- en tweepersoonshuishoudens

De tijdelijke woningen blijven maximaal tien jaar staan. En zijn bedoeld voor één- en
tweepersoonshuishoudens, die met spoed een woning nodig hebben, maar via de ‘normale’
weg hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg inschrijftijd
hebben bij WoonService. Denk daarbij aan studenten, starters, vergunninghouders en
mensen die woonruimte zoeken na echtscheiding of door werk. Ongeveer een derde deel
van de woningen wordt toegewezen aan vergunninghouders.

Planning

Woningcorporatie Zayaz bouwt, samen met Kleine Meierij, 32 woningen op De Groote Vliet
(Rosmalen) en 32 woningen bij bedrijventerrein Empel-Zuid. Zayaz verwacht dat de eerste
woningen voor het einde van het jaar er staan. BrabantWonen bouwt 36 tijdelijke woningen
aan de Bruistensingel, tegenover transferium De Vliert. De corporatie verwacht deze
woningen begin 2017 klaar te hebben.

Inspraak

De afgelopen periode lagen de plannen, die in overleg met de klankbordgroepen zijn
gemaakt, voor inspraak ter inzage. Door de inspraakreacties is de locatie van de woningen
bij bedrijventerrein De Groote Vliet iets naar het noorden opgeschoven. De
woningcorporaties hebben inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd.