Nieuws

Gemeente ’s-Hertogenbosch versnelt de bouw van woningen. Dat is één van de doelen van de Woonagenda 2017-2018. Deze agenda is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gaat daarin over goed wonen. Nu en in de toekomst. De gemeente nodigt partijen uit om dat samen aan te pakken. Om daarmee wijken en dorpen te verbeteren.

In de Woonagenda kijkt de gemeente terug op 2016. Zet het de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. En werkt de gemeente de plannen uit voor de komende jaren in 4 opgaven. Wethouder Eric Logister: “Met deze Woonagenda spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. Waarin we de kansen op een woning voor (lage) middeninkomens verbeteren. En ook blijven inzetten op nieuwe woon(zorg)vormen, projecten waarbij gezamenlijk wordt gebouwd (CPO) en verduurzaming.”

In 2016 lag het aantal opgeleverde woningen op ruim 850. Het hoogste aantal in jaren. Daarnaast is de bouw van Willemspoort in volle gang en gaat er onder meer gebouwd worden in De Groote Wielen, in Nuland en Vinkel. Ook kregen meerdere kantoren een woonfunctie. En startte de bouw van een aantal CPO-projecten. De gemeente huisvestte een recordaantal vergunninghouders.

In ’s-Hertogenbosch is de druk op de woningmarkt behoorlijk hoog. Met de bouw van 800 tot 900 woningen per jaar moet het tekort kleiner worden. Daarnaast zetten we in op de bouw en renovatie van 200 Nul-op-de-Meter woningen. Verder blijven we zorgen voor betaalbaar wonen voor lagere inkomens en middeninkomens. Wijzen we nieuwe locaties aan voor nieuwbouw, nieuwe woonmilieus en -vormen. En zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare groepen een thuis vinden in onze samenleving.

De Woonagenda bestaat uit 4 opgaven. Aan deze opgaven is een actieprogramma gekoppeld. De opgaven zijn:

1. Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van nieuwe woonmilieus.
2. Betaalbaar en bereikbaar wonen: balans op de woningmarkt in een ongedeelde stad.
3. Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden.
4. Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving.

De Woonagenda is ook de basis voor het maken van nieuwe prestatieafspraken voor 2018. Prestatieafspraken maakt de gemeente met de woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform. De gemeenteraad buigt zich nog over de Woonagenda.